OKRESNÍ STAVEBNÍ
BYTOVÉ DRUŽSTVO LOUNY

se sídlem v Žatci

Studentská 2628, 438 01 Žatec
IČO: 00005797, DIČ: CZ00005797

zapsáno v obchodním rejststříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu DrXXVI, vložka 319

Historie družstva

Okresní stavební bytové družstvo Louny se sídlem v Žatci vzniklo v roce 1973. Hlavní náplní činnosti družstva je zajištění správy většinového družstevního bytového fondu v okrese Louny a správa bytů vlastníků. Pro zaručení kvalitního chodu družstva byly vytvořeny tři správy - v Lounech, Žatci a v Postoloprtech. Předmětem činnosti družstva je organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením, poskytování služeb spojených s bydlením a jiné hospodářské činnosti, jak je zapsána v podnikovém rejstříku.

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeném za hlavním účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem. Základní jmění družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Stanovy určují výši základního jmění družstva. Po splnění podmínek vyplývajících ze stanov vzniků členství převodem členství nebo přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, nebo jiným způsobem stanoveným zákonem. Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena družstva dle stanov družstva. Dohoda o převodu členských práv a povinností na jinou osobu zpravidla nepodléhá souhlasu představenstva.

Orgány družstva jsou shromáždění delegátů, představenstvo, kontrolní komise a další orgány družstva podle stanov. Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů, které se schází ve lhůtách určených stanovami, nejméně jedenkrát za rok. Do působnosti shromáždění delegátů patří měnit stanovy, volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, schvalovat roční účetní závěrku, rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění, rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva a rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradila. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu.

Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Představenstvo plní usnesení členské schůze (shromáždění delegátů) a odpovídá jí za svou činnost, za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Proti zamítavému rozhodnutí se může člen odvolat ke shromáždění delegátů.  Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze shromáždění delegátů a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Běžnou činnost správy řídí ředitel.